2021 National Insect Salon

"Hunt 7"

Sheng-hao Lee

Huwei Township, Yunlin County

Taiwan